תקנון אתר

1. האתר הינו חנות וירטואלית שמופעלת על ידי – “V-tal” 

2. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון.

3. אתר חנות “V-tal ” עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. הנהלת החנות אינה נושאת באחריות כלשהי למידע המופיע בהם ולשימוש בו.
4. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר חנות מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.

5. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
6. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשים ,אם יגרם להם, עקב שימוש באתר. למען הסר ספק, השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

7. לבירורים ניתן לפנות ל”V-tal”  בטלפון : 052-764-9570

8. רשאים להשתתף במכירה תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

9. פעולת רכישה של מוצרים באתר, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל.
10. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי חנות “V-tal ” הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
11. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה.
12. חנות פסגת הרהיט תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר

13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חנות “V-tal ” רשאית למנוע ממך מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:

13.א. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

13.ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות “V-tal”  או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות.

13.ג. אם עשית שימוש בשרותי “V-tal”  לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

13.ד. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת בחנות “V-tal” 

13.ה. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

14. חנות “V-tal”  מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחנות ” V-tal”  שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

15. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל חנות ” V-tal”  לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי,תשיב לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד חנות אושר טבעי בעניין זה.

16. כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות:

16.א. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

16.ב. מחיר ההובלה או המשלוח.

“V-tal”  תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לאיזורים מרוחקים בארץ בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.

16.ג. דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

16.ד. מפרט כללי של המוצר.

17. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה.

18. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של חנות “V-tal”  ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר/צד ג’, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה.

19. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

20. אחריות:

א. האחריות לשימוש במוצרים חלה על הלקוח.

ב. במידה והלקוח קבל מוצר פגום , מקולקל , שבור או שונה ממה שהזמין , עליו לפנות לשרות לקוחות תוך עד שבוע מקבלת המור. “V-tal”  מתחייבת לספק לו מוצר אחר תקין ללא עלות נוספת מצידו.

21. חנות “V-tal”  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

22. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

23. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה חנות “V-tal” רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

24. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

25. כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

26. משלוח המוצרים על פי בחירת הלקוח במהלך הרכישה:

א. דואר רשום- בעלות של 25 ש”ח זמן האספקה 14 יום (תלוי בדואר ישראל) נשלח בימי ו’ בלבד באותו שבוע של זמן הרכישה ומאז זמן האספקה היא תלויה בדואר

ב. דואר שליחים עד הבית- בעלות של 50 ש”ח , זמן אספקה תוך 3 ימי עסקים.

27
א. החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם האתר.
ב. המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה.
ג. כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.
ד. דמי הובלת המוצר חזרה למחסני האתר הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן למשתמש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחוייב המשתמש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמש בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחוייב המשתמש בעלויות אלה.
ה. אם ברצונך לקבל החזר כספי על מוצר שהמשלוח עליו אליך התקבל חינם, עלות שילוח המוצר אליך תנוכה מההחזר הכספי עבור המוצר.

ו. בהחזרת מוצרים ובקבלת ההחזר הכספי, דמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪ לפני הנמוך מבניהם + דמי המשלוח.

ז. בהחזרת מוצרים הלקוח ישלם את עלות המשלוח גם במקרה שרכש את המוצרים באתר או בחנות ללא דמי משלוח.

ח. ביטול רכישת המוצר לפני שנשלח יחויב ב5% מערך המוצר.

ט. שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לשירות לקוחות. בטל:052-764-9570

שעות מענה אנושי ימים א-ה למעט ערבי חגים ו

28.כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי כתובת המייל שמסר היא נכונה, והחברה ראשית לשלוח לו מבצעים ועדכונים מידי פעם.

29.”ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981″

Change
דילוג לתוכן